Intern utredning om Kv. Höken (Hultet)

Skrivet 21 september 2014

Norrköping är en stad där det händer saker ibland, vi är en stad med behov av bostäder bland annat och varje gång det ska byggas i staden så är föreningen framme och kontrollerar fornminneshalten i området. De flesta bostadsbolag är ganska duktiga på att kontrollera marken de ska bygga på men det finns flera led i kedjan som vi inte alltid litar på. Detta är helt i enlighet med föreningens mål och syften (även om vi ibland får höra att det inte ligger på vårt område).

Ett av de områden som är aktuella för bygge nu är Kv. Höken eller Hultet allmänt kallat, ett område i utkanten av Kneippen mot Klockaretorpet.
Riksantikvariens fornsök säger att det inte finns några fornminnen här förutom en milstolpe från 1700-talet. Denna såg vi ingenstans dock. Källorna ger oss ingen information om hällristningar på platsen trots att omgivningarna innehåller en del ristningar på samma höjdnivå. Vid förfrågningar till behörig personal på kommunen har vi fått veta att det inte finns några fornminnen där och absolut inga hällristningar. Vi har också fått höra att vi inte får kontrollera området. Ingen verkar ha varit där och tittat då rapporter saknas i arkiven. Naturligtvis blir vi nyfikna och självklart åker vi dit och tittar själva. Det hela började för några år sedan då ett boende planerades på platsen och efter en tids stillestånd i ärendet visade det sig att NT skrev om en mamma som sopat berget och hittat bilder.  Bilder fanns i tidningen och vi kontaktade stadsantikvarien med frågor om underlag och bilddokumentation. Vi fick inget svar. Då åkte vi ut och tittade själva.

Vi lade upp arbetet så att vi först tittade i dagsljus och sedan i mörker med släpljus. Vi skapade oss en överblick över området och tittade på kartor och i fornsök efter andra platser med ristningar, fornminnen och annat av intresse. Vi tog reda på höjd över havet och gjorde jämförelser med omgivningarna. Naturligtvis kollade vi alla källor vi kunde få tag i utan resultat.

På platsen hittade vi de bilder som sopats fram. ”Sopats” är dock en underdrift då stora delar av gräsmattan och torven var undanvikt. Detta är ett kraftigt brott mot fornminneslagen men vi hoppas att straffet uteblir då platsen ändå ska exploateras. Kom ihåg det om ni ska ut och leta bilder själva; man får inte blottlägga berget utan experthjälp och tillstånd från riksantikvarieämbetet och/eller länsstyrelsen.

Bilderna vi hittade var inte forntida i den bemärkelsen att de härstammar från brons- eller järnålder. Sannolikt är de ganska nya och härstammar från 1800 eller 1900-tal men de kan vara äldre. Norrköping är en gammal stad och människor i alla tider har lämnat spår efter sig i berget i form av namn, initialer, symboler och bilder. Vem som lämnat dessa märken vet vi inte men nu är de dokumenterade i alla fall. Vi drar också slutsatsen att ingen har dokumenterat detta berg då all mossa och torv ligger orörd över hela berget.

Bilderna föreställde bland annat hus, en triangel och några bokstäver / initialer. (C N och eventuellt namnet ÅSA)
De är grovt huggna sannolikt med järnredskap eller liknande. Berget i fråga är väldigt skrynkligt och det har troligtvis stelnat väldigt fort när det begav sig, man kan nästan se flödet. Berget är väldigt rikt på vit kvarts och kanske kan ett forntida folk där ha hämtat kvarts till redskap. Det finns isräfflor i området men de är inte ristade så vitt vi kan se. Berget är i ganska dåligt skick och om det har funnits ristningar där är de sannolikt inte upptäckbara längre. Kvartsstråken kryper upp ur berget och har förstört den eventuellt släta yta som hällristaren föredrog. Generellt sett vet vi att hällristarna inte ristade på så kvartsrika berg då de tenderar att vara spröda runt kvartsstråken och lätt spricker sönder. Själva kvartsen går heller inte att rista i.

Vi skulle gärna vilja veta lite mer om Hultets historia, vem som bott där och när osv så kanske vi kan få reda på vems initialerna är. Berget kommer att försvinna under ett seniorboende inom något år men vi tycker att även modern historia är värd att bevara om möjligt. Föreningens slutsats är att berget vid Hultet inte innehåller några synliga hällristningar förutom de dokumenterade som är ifrån modern tid. Vi kontrollerade även all öppen bergyta i den närmaste omgivningen utan några tydliga spår av hällristningar. Vad som finns under torven vet vi dock ingenting om men vi hoppas att exploatören i fråga tar sitt kulturella ansvar och tar reda på det innan bygget tar sin början.

Vi bifogar bilderna nedan så får ni göra er egen bedömning. Vi har även tillgång till färgfiltrerade bilder vid förfrågan.

 

0102


Responses are closed for this post.

Senaste Artiklar

Tag Cloud

Museet

Meta

FFiN – Blogg is proudly powered by WordPress and the SubtleFlux theme.

Copyright © FFiN – Blogg