Slutet på en era.. eller?

Skrivet 05 september 2016

Lördagen den 3/9 2016 stängde vi hällristningsmuseet för gott. Inte för att vi ville utan för att vi tvingas stänga.

Norrköpings Kultur och Fritid har bestämt att vi inte får behålla det uppdrag vi haft sedan några år tillbaka och tyvärr låg tydligen nyttjanderätten till Brunnshotellet i det uppdraget. Lite märkligt tycker vi eftersom vi fick nyttjanderätten till Brunnshotellet redan 1993 av kommunen för att vår verksamhet skulle finnas i närheten av hällristningarna i Himmelstalund och det hade inget med det senaste kommunala uppdraget att göra då det berodde på att alla föreningsbidrag drogs in i kommunen och vi fick skriva på ett samarbetsavtal med stadsmuseet samt Kultur och Fritid för att fortsätta vår verksamhet varpå hyran för Brunnshotellet, som tidigare bekostats av föreningsbidrag, lades på stadsmuseet. Vi har senare fått veta av stadsmuseets personal att något samarbete har det aldrig varit tal om men om det råder det högst delade meningar. Där ligger ett problem i muntliga avtal tyvärr.

Hur kommer det sig då att vi fick detta hus att driva vår verksamhet i från början? Föreningen startade i samband med den nya dragningen av Europaväg 4 som skulle anpassas bättre för industriell trafik för att få bort industritrafiken, och mycket av den tunga trafiken, från den gamla riksvägen som går förbi ristningarna och brunnsområdet. I samband med sprängningarna vid Herrebro samlades en skara människor i protest och utförde ett gediget arbete för kulturmiljöns bevarande vilket i sin tur lyckades flytta vägbygget några hundra meter. För att fortsätta bevaka kulturmiljön i området med fokus på hällristningar och andra fornminnen bildades föreningen Bronsålder i Norrköping 1993. Fyra år senare (30/9 ’97) skrevs en policy för kommunens samarbete med föreningen.

Policyn avhandlar främst frågor om turistnäringen och hur kommunen bör förhålla sig till föreningens arbete. Det fastslås att Norrköpings stadsmuseum ska ha det övergripande ansvaret för att informera om bronsåldern och hällristningarna ur ett professionellt och vetenskapligt perspektiv. Har detta skötts? Är kultur och fritidsförvaltningen medveten om det solida ointresse stadsmuseet visat för hällristningarna sedan policyn skrevs? Det är inte förrän ganska nyligen ett visst intresse väcktes för Himmelstalund hos stadsmuseet och anledningen härtill låter jag vara osagd för att inte uppröra någon. Kort sagt så har stadsmuseet inte visat det minsta intresse för varken Himmelstalund eller stadens hällristningar eller forntid sedan stadsmuseets grundande men det är en bifråga som kan behandlas vid annat tillfälle. Policyn säger att det är ”ekonomiskt orationellt” med många små museienheter som snarare splittrar än enar arbetsinsatser och presentationsmöjligheter. Dock ”bör hällristningarna presenteras i anslutning till var de finns och lanseras som den attraktion de är. Därför är Hällristningsmuseet en tillgång i det kulturhistoriska arbetet och i lanseringen av Norrköping.” Vi ansågs alltså kunna sköta en del av det arbete i Norrköpings lansering som stadsmuseet hade svårt att tillhandahålla på grund av sina många andra uppdrag, vi avlastade på så sätt stadsmuseet och var en hjälpande hand som ansågs vara nödvändig och därtill ekonomiskt försvarbar.

 

Så hette det alltså 1997 och så vitt vi på föreningen känner till så har denna policy varken reviderats eller strukits vilket betyder att den gäller lika mycket idag som 1997. Vet Kultur och Fritidsnämnden om det? Hällristningsmuseet är ingen annan än vi i föreningen Forntid i Norrköping (FFiN) fd. Bronsålder i Norrköping (BRiN). Hällristningsmuseet är vi och ingen annan, hällristningsmuseet är liktydigt med föreningen och kan inte tas över av någon annan. Vi startade på egen hand, har alltid arbetat på egen hand och kommer att fortsätta arbeta på egen hand. Där vi i föreningen finns finns också Hällristningsmuseet. I det brev vi fick för några månader sedan angavs att ”Lokalerna skall genomgå renovering” (något vi i föreningen gjorde redan 1993) och efter renoveringen ”skall verksamheten övergå i kommunal regi”. Detta faller på sin egen orimlighet, ingen kan ta över vår verksamhet. Om ”kommunal regi” avser stadsmuseet så har de redan detta i uppdrag och kan därför inte ta över vår verksamhet. Vi har nämligen samma verksamhet vilket framgår tydligt av policyn från 1997. Den enda skillnaden mellan föreningen och stadsmuseet är att föreningen ska driva verksamheten i anslutning till ristningarna men den övergripande verksamheten är redan uppdragen åt stadsmuseet. Det finns alltså ingen verklighetsförankrad anledning till att vi a) skulle konkurrera om någon verksamhet eller b) kan överlåta verksamheter åt varandra. Vad stadsmuseet har missat i alla dessa år är att så länge föreningen finns i Brunnshotellet kan de ge oss uppdrag eftersom de har det primära ansvaret och vi det sekundära just när det gäller hällristningarna. Detta har de inte gjort av någon anledning men vi har gjort arbetet ändå för egen räkning, något de sannolikt inte känner till och som vi inte har någon skyldighet att redovisa. Däremot har vi sedan vår tillkomst behandlats som konkurrenter, något vi har väldigt svårt att förstå.

 

Föreningens verksamhet kan ingen ta över, den är vår egen och vi styr över den själva. Både Kultur och Fritidsnämnden och stadsmuseet verkar tro att vår verksamhet går ut på att driva ett museum för turister men de kan inte ha mer fel, inte heller är vårt syfte att driva teaterverksamhet vilket somliga verkar tro. Att driva museet har alltid varit sekundärt i vår verksamhet, museet har varit vårt ansikte utåt men föreningens verksamhet, mål och syften tvivlar jag på att de ens känner till. Vad är det då för verksamhet som ska tas över i ”kommunal regi”? Att driva museet naturligtvis men detta har vi en kommunal samarbetspolicy på att ingen annan än vi ska göra, en policy kommunen sannolikt glömt bort att den finns. Återigen vet inte den ena handen vad den andra gör inom kommunen. Beslutet att säga upp vårt uppdrag är alltså i princip ogiltigt enligt kommunens egna överenskommelser och policies. Att vi inte ska driva museet på kommunalt uppdrag kan de säga upp om de vill men att vi inte ska få vara kvar i huset kan de inte besluta om utan att bryta sina egna regler. Det vi har skrivit på är dels ett uppdrag (att driva den museiverksamhet vi drivit på egen hand sedan 1994) och dels ett nyttjanderättsavtal om att få vara i huset (som vi redan har i uppdrag enligt den policy som skrevs 1997). Att säga upp den ena är inte att säga upp den andra men så verkar det vara i det brev vi fick att skriva under. Märkligt nog skriver vi samtidigt under på att säga upp nyttjanderätten till ”förrådsbyggnader i Norrköpings kommun”. Här kliar vi oss lite i skallen och undrar vad de menar, att de inte vill ha kvar oss i Brunnshotellet är en sak men att vi inte skulle ha tillgång till några som helst förrådsbyggnader inom kommungränsen? Vad har det med saken att göra? Vill kommunen ha bort föreningen helt ur Norrköping? Så ser det ut och vi undrar varför, i synnerhet med tanke på att kommunen sedan 2013 lovat hjälpa oss med förrådsutrymmen som vi hittills inte fått någon hjälp med alls.

Hur som helst så är hällristningsmuseet i Himmelstalund stängt nu och kommer troligtvis inte att öppna igen på samma plats. Om någon öppnar huset som museum igen så är det inte hällristningsmuseet utan något annat.

Så vad händer nu då?
Ja, föreningen finns ju naturligtvis kvar som vanligt med skillnaden att vi inte kommer att husera i Brunnshotellet efter december 2016. Planer finns för vår fortsatta verksamhet i andra lokaler dock och föreningens arbete kommer att fortsätta som vanligt. Föreningen som sådan är inte beroende av en specifik geografisk plats även om närheten till de hällar och det område vi är satta att övervaka naturligtvis har underlättat. Vi kommer att fortsätta med guidningar och forskning och vi kommer även fortsatt ha koll på vad som planeras i byggnadsväg. Vår uppgift är att bevaka och bevara vår forntida kulturmiljö och det kan ingen kommun hindra oss från att göra genom att ta ifrån oss en lokal de själva sagt att vi ska ha tillgång till.

 

I samband med uppsägningen av det kommunala uppdraget hade jag i egenskap av ordförande ett samtal med stadsmuseets chef om vad som händer och vad som händer sen. Det var ett intressant samtal och jag kan bara uttrycka hur mycket jag önskat att liknande samtal skulle ha hållits tidigare. Vi kommer att ha fler samtal i en snar framtid där vi ämnar diskutera hur vi i föreningen och stadsmuseet skulle kunna arbeta sida vid sida eller kanske rentav tillsammans i framtiden, dvs så som det alltid varit tänkt att fungera. Jag nämnde tidigare muntliga överenskommelser och det finns en sådan vi är väldigt spända på att få veta hur det artar sig med nu. Det har nämligen alltid sagts från stadsmuseets håll att vi i framtiden ska vara en central del i det forskningscenter som planeras i Himmelstalund. Vi hoppas ju naturligtvis att detta inte bara var tomma ord men det får framtiden utvisa. Muntliga avtal och överenskommelser är lite.. osäkra kan man väl säga, det har ju kommunen visat nu om inte annat. I framtiden kommer vi sannolikt inte att lita på annat är skriftliga överenskommelser oavsett vem det gäller. Det är tråkigt att ärlighet har blivit så sällsynt.
Vi kommer att informera om föreningens fortsatta verksamhet här på hemsidan så håll ett öga öppet.. Passa på att bli medlem och hjälp oss att hålla igång även i framtiden, det finns mycket att göra och ju fler vi är desto starkare blir vi.

För Sverige i Forntiden


Responses are closed for this post.

Senaste Artiklar

Tag Cloud

Museet

Meta

FFiN – Blogg is proudly powered by WordPress and the SubtleFlux theme.

Copyright © FFiN – Blogg